ضمن تشکر از انتخاب شرکت کارگزاري توانا، خواهشمند است در تکمیل فرم پیش رو به نکات ذیل توجه فرمایید.
صحت اطلاعات ارائه شده بر عهده متقاضی بوده است و در صورت ارائه اطلاعات نادرست عواقب ناشی از آن بر عهده ایشـان می باشد.
پیش از تکمیل فرم تصویر آخرین مدرك تحصیلی، مدارك بورسی و آموزشـی خـود را در فرمـت های مربوطه
جهـت بارگـذاري همـراه خود داشته باشید.


با تشکر